top of page

Privacystatement Soepel & Gezond

Soepel & Gezond, gevestigd aan de Nieuwlandseweg 20, 1215 AZ in Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
www.soepelengezond.nl
Nieuwlandseweg 20
1215 AZ  Hilversum
Telefoon: (06) 57 31 47 74

Mirjam de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Soepel & Gezond. Zij is te bereiken via info@soepelengezond.nl Zij is de enige die toegang heeft tot alle persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Soepel & Gezond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deelname aan de yoga vindt plaats door het schriftelijk invullen van een deelnameformulier. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Datum eerste les

 • Eventuele fysieke klachten of medische indicatie

 • Medicijngebruik

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

Massageafspraken worden gemaakt via Treatwell. Ook bij Treatwell zijn uw persoonsgegevens beschermd. Klik hier voor het privacy beleid van Treatwel (https://www.treatwell.nl/info/privacy-policy/). 

Overige aanvragen voor massages of body & mind sessies die via de e-mail bij Soepel en Gezond binnenkomen, worden alleen met schriftelijke toestemming van de klant toegevoegd aan het Nieuwsbrief bestand.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soepelengezond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Soepel & Gezond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Soepel & Gezond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Soepel & Gezond gebruikt het volgende computersysteem: 

 • Mailchimp wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief om leden of andere die zich hiervoor hebben ingeschreven te informeren over relevante gebeurtenissen in de yogaschool. Lees het privacy beleid van Mailchimp voor meer informatie. 
  Je kunt je bij iedere Nieuwsbrief afmelden als je deze niet langer wenst te ontvangen.

   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Soepel en Gezond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Soepel en Gezond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Google Analytics
Soepel en Gezond maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Soepel en Gezond te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Soepel en Gezond heeft hier geen invloed op.

Soepel en Gezond heeft Google geen toestemming gegeven om via Soepel en gezond verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Soepel en Gezond en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soepelengezond.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Soepel en Gezond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Soepel en Gezond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@soepelengezond.nl

bottom of page